ආයතන අංශය


අම්බලන්ගොඩ නගර සභා සංවිධාන සටහන

කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු


නම තනතුර විෂය
ඉඳුමිණී ඩී. ලියනගේ මෙනවිය ශ්‍රි ලංකා පරිපාලන සේවය ලේකම්
පුරප්පාඩු කළමනාකරණ සහකාර අධි ශ්‍රේණිය පරිපාලන නිලධාරී
පුරප්පාඩු ශ්‍රී ලංකා ගණකාධි. සේවය ගණකාධිකාරී
එස්. නිර්මලා පී. ද සිල්වා මිය කළමනාකරණ සහකාර I පන්තිය ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර
එස්. සී. දයාරන්සි මිය කළමනාකරණ සහකාර II ප්‍රධාන ආදායම් කළමනාකරණ සහකාර
එම්. එච්. රෝෂිණී මිය කළමනාකරණ සහකාර II ප්‍රධාන ගිණුම් කළමනාකරණ සහකාර
ඩබ්. පුෂ්පා සිල්වා මිය සංවර්ධන සහකාර අභ්‍යන්තර විගණක
එම්.පී.බී.ඩබ්.යූ. කුමාරි මෙනවිය ශ්‍රී. ලං. ආ. වෛද්‍ය සේවය ආයුර්වේද වෛද්‍ය
පුරප්පාඩු මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක
ඩී. වාසනා තරංගි මිය ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරී ප්‍රජා සංවර්ධන
ඩී. එස්. සී. ගමගේ මෙනවිය පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනි පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා
පුරප්පාඩු පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනි පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා
එම්. ජී. ආර්. පුෂ්පකුමාර මයා සංවර්ධන සහකාර ආයතන අංශය
ජී. එම්. එල්. සී. පුෂ්පරාණි මිය සංවර්ධන සහකාර සෞඛ්‍ය අංශය
එල්. ආර්. මිගෙල්හේවා මිය සංවර්ධන නිලධාරී III ගිණුම් අංශය
ටී. නදීකා නිල්මිණි මෙනවිය සංවර්ධන නිලධාරී III ආදායම් අංශය
එම්. ඩබ්. රජිතා දිල්රුක්ෂි මිය සංවර්ධන නිලධාරී III ආයතන අංශය
පී. එච්. කාන්ත ද සිල්වා මයා ශ්‍රී ලං.තාක්ෂණ සේවය II ආ තාක්ෂණ සේවා
ඩී. එච්. සඳුන් දිනේෂාන් ගුණවර්ධන මයා ශ්‍රී ලං.තාක්ෂණ සේවය තාක්ෂණ සේවා
පුරප්පාඩු ශ්‍රී ලං.තාක්ෂණ සේවය තාක්ෂණ සේවා
පුරප්පාඩු ශ්‍රී ලං.තාක්ෂණ සේවය තාක්ෂණ සේවා
කේ.ඩබ්.රංජනී මානෙල් මෙනවිය පුස්තකාලයාධීපති පුස්තකාල සේවා
ඩී. එම්. අයි. තාබ්‍රේව් මෙනවිය පුස්තකාලයාධීපති පුස්තකාල සේවා
එස්. රේණුකා නිලාන්ති සිල්වා මිය තොරතුරු සන්නිවේදන හා තා. සහකාර තොරතුරු සන්නිවේදන හා තා. සේවය
එච්. පී. මිහිරි ද සිල්වා මිය කළමනාකරණ සහකාර II රථ වාහන
සුසිලා නන්දනී ද සිල්වා මිය කළමනාකරණ සහකාර II සෞඛ්‍ය
ඊ. ඒ. එස්. ද සොයිසා මිය කළමනාකරණ සහකාර II බිල්පත් පියවීම
එල්. ඒ. නිලන්ති ද සිල්වා මිය කළමනාකරණ සහකාර II සේවක බඳවා ගැනීම් හා අර්ථසාධක අරමුදල්
චන්දන ගොඩගේ මයා කළමනාකරණ සහකාර II පෞද්ගලික ලිපිගොනු
එස්.යූ.එස් ද සිල්වා මිය කළමනාකරණ සහකාර II පෞද්ගලික ලිපිගොනු
අචිරා රංජනී ලොකුගේ කළමනාකරණ සහකාර II ආදායම් - කඩකුලී
නන්දන සංජීව වීරක්කොඩි මයා කළමනාකරණ සහකාර II අය-වැය හා ගිණුම්
එච්. කේ. ප්‍රියන්ති සුජීවි මිය කළමනාකරණ සහකාර II නිවාඩු
එච්. ජී. දිලිනි මිය කළමනාකරණ සහකාර II වැටුප්
ඉන්දිකා මිය කළමනාකරණ සහකාර II සරප්
ඒ. ජී. නයනිකා සමන්මලී මිය කළමනාකරණ සහකාර II ගිණුම්
ඒ. ලෂිතා එස් ද සිල්වා මිය කළමනාකරණ සහකාර III ගොඩනැගිලි අයදුම්පත්
කේ. පී. ඩී. භාග්‍යා මිය කළමනාකරණ සහකාර III මිශ්‍ර ආදායම්
එච්. එල්. හසලා යසින්දිරා මිය කළමනාකරණ සහකාර III සැපයුම්
කේ. එම්. මල්කි මිය කළමනාකරණ සහකාර III ගබඩා භාරකරු
කේ. කේ. සුගන්දිකා මිය කළමනාකරණ සහකාර III අවසන් ගිණුම්
ඩී. ඩබ්. අනෝමා පද්මිණී මිය ඖෂධ සංයෝජක
කේ. පියරත්න මයා ආදායම් පරීක්ෂක
පී. චන්න මයා ආදායම් පරීක්ෂක III
පුරප්පාඩු ආදායම් පරීක්ෂක
පුරප්පාඩු වැඩ පරිපාලක
ඒ. ඩබ්. එච්. ගුණවර්ධන මයා වැඩ පරිපාලක
ටී. බන්දුසීල මයා සෞඛ්‍ය පරිපාලක
එම්. ඩබ්. හිරාන් සංජීව ච්ත්‍රවංශ මයා සෞඛ්‍ය පරිපාලක
එච්. ටී. සී. එච්. ද සිල්වා මයා වෙළඳ පොළ භාරකරු
ජී. අශෝක කුමාර මයා ක්‍රීඩා භුමි උපදේශක
නලින් චන්ද්‍රජිත් මයා පණිවුඩකරු
ජී. ඩබ්. අයි. ක්‍රිෂාන්ති මිය කාර්යාල කාර්ය සහායක
පි. එම්. බී. ආර්. විජේසූරිය මයා කාර්යාල කාර්ය සහායක
එම්. කේ. එල්. එම්. පෙරේරා මයා කාර්යාල කාර්ය සහායක
එම්. භාග්‍යා පුෂ්පකාන්ති මිය කාර්යාල කාර්ය සහායක
බී.එච්.සී.එස්. කුමාර මයා කාර්යාල කම්කරු

පුරවැසි දනගේ සේවා ඉටු කොට විශිෂ්ඨ නගරය කරලමු මිහිපිට.

අම්බලන්ගොඩ නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුල වෙසෙන සමස්ථ ප්‍රජාව වෙත අවශ්‍ය පොදු පහසුකම් සපයා ඔවුන්ගේ ආර්ථික, සාමාජික හා සංස්කෘතික සේවා ඉටු කොට ජීවන තත්වය නංවා සමාජ ප්‍රගතිය ඇති කිරීම.

අම්බලන්ගොඩ නගර සභාවේ සභාපතිතුමාගේ පණිවිඩය


නවීන තාක්ෂණය සමගින් ආසියාවේ ඓශ්චර්යමත් දේශයක් කරා ශ්‍රී ලංකාව යන ගමනේදී අම්බලන්ගොඩ නගර සභාව නිළ වෙබ් අඩවියකට පිවිසීම වෙනුවෙන් පණිවිඩයක් නිකුත් කිරීමට ලැබීම අම්බලන්ගොඩ නගර සභාවේ සභාපති ලෙස මා ලද භාග්‍යයක් කොට සළකමි. තවද එය මාගේ සේවා කාලය තුළ සිදුවන අමතක නොවන සන්ධිස්ථානයක් බවද සනිටුහන් කරනුයේ ඉතාමත් සතුටිනි.

තොරතුරු තාක්ෂණයේ අග්‍ර ඵලයක් වන වෙබ් අඩවියක් හරහා අම්බලන්ගොඩ නගර සභාවේ සමස්ථ යාන්ත්‍රණය විද්‍යුත් පිටු අතරින් නගර වැසි ඔබගේ දෙනෙතට රැගෙන එන මෙම අවස්ථාව නගර සභාවට ඉතා වැදගත් අවස්ථාවකි. මහජන සේවා සපයන ආයතනයක් ලෙස අම්බලන්ගොඩ නගර සභාවේ සේවාවන් තවත් පුළුල්ව ජනතාවට සමීප කරලීම මෙහි පරමාර්ථයයි. සාම්ප්‍රදායික පුස්තකාල සංකල්පයෙන් බැහැරව අභිනවයෙන් ඉදිකරන ලද විද්‍යුත් පුස්තකාල පියසක් තුළ විවෘතවන අම්බලන්ගොඩ නගර සභා වෙබ් අඩවිය එම පරමාර්ථ සඵල කිරීමට සුදුසු පරිසරය උදා කරනු ඇත.

මෙම වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කරමින් පරිගණක තිරය මතට රැගෙන ඒමට නිරන්තර සහයෝගය ලබා දුන් නගර සභාවේ උප සභාපතිතුමා අතුළු නගර සභා මන්ත්‍රී මණ්ඩලයට හා නගර සභාවේ ලේකම්තුමා, තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ අංශ‍යේ නිලධාරිණී එස්. රේණුකා නිලාන්ති සිල්වා මහත්මිය හා කාර්ය මණ්ඩලයටත් මාගේ ප්‍රනාමය පුද කරමි.


සභාපති,

අම්බලන්ගොඩ නගර සභාව.

ලේකම්තුමියගේ පණිවිඩය

අම්බලන්ගොඩ නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුල වෙසෙන සමස්ථ ප්‍රජාව වෙත අවශ්‍ය පොදු පහසුකම් සපයා ඔවුන්ගේ ආර්ථික, සාමාජීය හා සංස්කෘතික සේවා ඉටු කොට ජීවන තත්වය නංවා සමාජ ප්‍රගතිය ඇති කිරීමේ මෙහෙවර ප්‍රකාශය පෙරදැරිකොට ගෙන ඉදිරියට ඇදී යන අම්බලන්ගොඩ නගර සභාවේ කාර්යභාරය වඩාත් කාර්යක්ෂම හා ථලදායී අයුරින් ඉටුකරලීම අපගේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය වේ.
එම කාර්යය නොපිරිහෙලා ඉටුකරලීම සඳහා ඊට යොදාගත හැකි සියලුම ප්‍රවේශයන් හා මාධ්‍යයන් භාවිතා කරමින් ඒ මඟින් පුරවැසියන්ගේ සේවා ඉටුකොට පළාත් පාලන ආයතන අතුරින් විශිෂ්ඨයකු වීම අපගේ දැක්ම වේ.
එම දැක්ම මුදුන් පමුණුවා ගැනීමට එහි එක් මාධ්‍යයක් වශයෙන් සියලු කාර්යයන් හා සේවාවන් සම්බන්ධ තොරතුරු පුරවැසියන්ට හා සියලුම ප්‍රජාවන්ට සපයමින් අම්බලන්ගොඩ නගර සභා නිල වෙබ් අඩවිය මඟින් සිදු කරනු ලබන කාර්යය ප්‍රශංසනීය වන අතර, නිරන්තරයෙන් යාවත්කාලීන වෙමින් තොරතුරු සන්නිවේදනය කිරීම අම්බලන්ගොඩ නගර සභාව හා මහජනයා අතර පවත්නා අවබෝධය හා කාර්යක්ෂම සේවාව වර්ධනයට කිරීමට මහත් පිටුවහලක් වන බව විශ්වාස කරමි.


ලේකම්,

අම්බලන්ගොඩ නගර සභාව.